Echa Publikacji

dodano: 16.08.2013 - 12:54
Echa Publikacji

W związku z opublikowaniem przez Studio Promocyjno-Handlowe „Credo” jako wydawcę w dniu 19 czerwca 2012 r. na portalu internetowym www.strefajazdy.pl artykułu prasowego pod tytułem „Jazda po bandzie, czyli nowy system dla WORD” autorstwa Przemysława Pogorzelskiego, a także w dniu 21 czerwca 2012 r. na portalu internetowym www.portalnaukijazdy.pl oraz w miesięczniku „Strefa Jazdy” artykułu prasowego pod tytułem „Oczy szeroko otwarte” autorstwa Przemysława Pogorzelskiego, wydawca oraz autor wyrażają ubolewanie i stwierdzają, że celem powyższych publikacji w żadnym stopniu nie było naruszenie dobrego imienia, wiarygodności oraz reputacji Instytutu Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie.

 

Artykuły „Oczy szeroko otwarte” oraz „Jazda po bandzie, czyli nowy system dla WORD” poświęcone były kwestiom związanym z przygotowywaniem nowego systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów kandydatów na kierowców w związku z uchwaleniem ustawy o kierujących pojazdami oraz procedur dotyczących wyboru wykonawcy tegoż systemu, którym był m.in. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie.

 

W artykule „Oczy szeroko otwarte” wskazano, iż Instytut Transportu Samochodowego za program do egzaminowania kierowców „chciał 96 milionów złotych”, co wywołało mylne wyobrażenie o postępowaniu Instytutu Transportu Samochodowego. Wprawdzie Instytut przygotował kosztorys oferowanego systemu, jednakże autor artykułu nie uwzględnił przy tym faktu, iż znaczna część wskazanej przez Instytut Transportu Samochodowego kwoty z uwagi na podział zadań przy tworzeniu nowego systemu miała być przeznaczona dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a nadto pominął kwestię propozycji cenowej, która padła ze strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za jej udział w tworzeniu nowego programu. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nowy sposób przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. W związku powyższym zaistniała konieczność opracowania nowego systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Realizacji tego zadania podjął się Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą Warszawie. W związku z powyższy Dyrektor Instytutu w marcu 2011 r. powołał komitet sterujący projektem, w skład którego weszli przedstawiciele Instytutu, Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projekt obejmował opracowanie nowego oprogramowania do przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy, przygotowanie rozwiązania informatycznego pozwalającego na fachową obsługę kandydatów na kierowców. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego opracowały specyfikację funkcjonalną oprogramowania, a następnie przedstawiły ją Instytutowi, ten z kolei uznał, że do przygotowania systemu niezbędny jest udział doświadczonego partnera. W tym momencie pojawiła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do zadań Instytutu należeć miało opracowanie bazy pytań, pozyskanie środków unijnych na wytworzenie oprogramowania oraz przygotowanie aplikacji egzaminacyjnej, z kolei Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych miała odpowiadać za wdrożenie systemu, jego utrzymanie oraz serwis sprzętu. Koszt związane z opracowaniem i wprowadzeniem nowego systemu Instytut oszacował na kwotę 96 ml złotych, przy czym głównym beneficjentem ten kwoty miała być Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. W celu realizacji zadania Instytut wystąpił o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 96 milionów zł ze środków Unii Europejskiej. Projekt został jednak wykreślony z listy projektów przeznaczonych do finansowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W połowie 2011 r. przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury zgłosili uwagę, że nie są zadowoleni z postępów prac. W związku z powyższym zaproponowali inne rozwiązanie polegające na zmianie partnera informatycznego. Zaproponowano, aby zadanie to zrealizowała bezpośrednio PWPW, z kolei rola Instytutu zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego powinna ograniczać się do dostarczenia bazy pytań egzaminacyjnych.Biorąc pod uwagę zaproponowane rozwiązanie Dyrektor Instytutu rozwiązał dotychczasowy komitet sterujący. W to miejsce został powołany nowy komitet sterujący, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Równolegle trwały negocjacje pomiędzy Instytutem, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia szczegółów kontraktu na dostawę bazy pytań. W efekcie braku porozumienia i wycofaniu się Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z wcześniejszych ustaleń negocjacje zostały przerwane. W następstwie powyższego w dniu 22 grudnia 2011 r. Instytut zrezygnował z udziału w Komitecie Sterującym przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od tego momentu Instytut oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych kontynuowały działania niezależnie.

Zatem przedstawienie przez autora artykułu pozyskanej informacji w kwestii beneficjentów szacunkowego kosztu wprowadzenia nowego systemu, potraktowanie jej w sposób wybiórczy z pominięciem przy tym roli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w rezultacie spowodowało przedstawienie Instytutu Transportu Samochodowego w negatywnym świetle.

 

Artykuł „Jazda po bandzie, czyli nowy system dla WORD” poprzez przedstawienie pozyskanych informacji w sposób wybiórczy mógł wywołać mylne wyobrażenia i błędne, nieuzasadnione osądy o nieuczciwym postępowaniu Instytutu. W treści artykułu podano, iż na przełomie lat 2000/2001 roku „na rynku funkcjonowały dwa rozwiązania - produkt Instytutu Transportu Samochodowego oraz konkurencyjny program stworzony przez naukowców i studentów z Instytutu Badawczo - Rozwojowego Zaawansowanych Technologii Informatycznych, instytucji działającej na zasadzie non profit przy Politechnice Szczecińskiej. Grupa naukowców i studentów z Politechniki Szczecińskiej pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Wilińskiego stworzyła program komputerowy do egzaminowania kandydatów na kierowców. Program podobał się większości dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Polsce. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wybrało jednak program gorszy, ale stworzony przez podległą mu komórkę: Instytut Transportu Samochodowego”. Powyższa informacja nie była rzetelną, bowiem w istocie konkurencyjny program został stworzony w ramach prywatnej inicjatywy działającej pod nazwą Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej, w ramach, której działania podejmowały osoby wywodzące się z Politechniki Szczecińskiej. Fundacja ta w istocie była podmiotem niezależnym prawnie oraz funkcjonalnie od Politechniki Szczecińskiej, która nie miała żadnego wpływu na jej działalność. Również wyrażona przez autora artykułu ocena ówczesnego programu stworzonego przez Instytut Transportu Samochodowego, jako gorszego od programu konkurencyjnego nie była rzetelną, jako że nie podano podstaw jej sformułowania oraz przyjętych kryteriów oceny. W konsekwencji powyższa wypowiedź mogła wywołać mylne wyobrażenie oraz sugerować, iż ówczesny Minister Transportu podjął błędną i pozbawioną podstaw decyzję o wyborze systemu opracowanego przez Instytut Transportu Samochodowego zamiast lepszego stworzonego przez konkurencyjny podmiot o tym samym statusie prawnym.

Przesadzone jest podane w powyższym artykule stwierdzenie, iż „Obecnie obserwujemy niemal identyczną sytuację, gdzie ITS wszelkimi dostępnymi środkami usiłuje zablokować wdrożenie nowego rozwiązania, którego dostawcą jest kontrolowana w 100 procentach państwowa spółka – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych”, które to stwierdzenie postawiło Instytut w negatywnym świetle oraz podważyło jego wiarygodność i dobre imię.

W przedmiotowym artykule podano również, iż według stanu na czerwiec 2012 r. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie nie zaprezentował nowego modelu egzaminacyjnego, łączności z Centralną Ewidencją Kierowców (CEK) oraz starostwami powiatowymi. Jednocześnie autor podał, iż konkurująca z Instytutem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w przeciwieństwie do Instytutu już w marcu 2012 r. zaprezentowała niemal kompletne rozwiązania, a dalej, iż „wyłącznie rozwiązanie PWPW spełnia wymagania ustawy, więc nie możemy mówić o rywalizacji”. Powyższa informacja jest nadinterpretacją, z uwagi na brak wskazania przez autora, czego zabrakło systemowi opracowanemu przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do kompletności, a nadto nieprawdziwa w odniesieniu do braku zaprezentowania przez Instytut programu jego autorstwa. Powyższe spowodowało przedstawienie oferty Instytutu Transportu Samochodowego, jako ułomnej względem ”niemal kompletnego” produktu konkurencji. W rzeczywistości Instytut Transportu Samochodowego przed opublikowaniem przedmiotowego artykułu kilkakrotnie począwszy od dnia 03 listopada 2011 r. prezentował własny system, o czym autor tekstu uzyskał wiedzę podczas wywiadu przeprowadzonego z zastępcą dyrektora Instytutu dr inż. Marcinem Ślęzakiem w dniu 24 stycznia 2012 r. Autor publikacji przypisał ułomne cechy rozwiązaniu autorstwa Instytutu przy jednoczesnym przemilczeniu tych samych słabości w rozwiązaniu zaproponowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, co w swym wydźwięku insynuowało, że system Instytutu jest gorszy. W istocie systemy obu podmiotów posiadały, co najmniej takie same ułomności w zakresie dostępu do CEK oraz połączenia ze starostwami powiatowymi. W kwestii połączenia ze starostwami powiatowymi zarówno produkt Instytutu, jak i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych nie posiadały takiej funkcji, a to z uwagi na fakt, iż starostwa powiatowe nie dysponowały Profilem Kandydata na Kierowcę (PK) jeszcze, przez co najmniej pół roku po opublikowaniu w/w artykułu. Potwierdzeniem powyższego jest również rychłe uchwalenie nowelizacji ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na mocy, której przesunięto do 2016 r. wejście w życie wszystkich elementów wymagających współpracy z Centralną Ewidencją Kierowców (CEK). Nadto kwestia połączenia z CEK oraz starostwami powiatowymi została poruszona na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP w dniu 12 czerwca 2012 r., gdzie wskazano na obiektywne przyczyny powstania problemów w tym zakresie. Nadto ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w rozdziale 9 zawiera wymagania odnoszące się wyłącznie do egzaminu teoretycznego, który został zaprezentowany przez Instytut Transportu Samochodowego już w dniu 03 listopada 2011 r. Z kolei w zakresie innym wymagań zawarto jedynie delegację dla ministra właściwego do spraw transportu aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określił w drodze rozporządzenia szczegółowe wytyczne. Zatem w następstwie braku zachowania rzetelności przy wykorzystywaniu zebranych informacji, zaprezentowaniu ich w sposób wybiórczy doszło do stworzenia mylnego wyobrażenia o stopniu zaawansowania prac Instytutu nad nowym systemem, oraz sprowadziło się do niezasadnego zasugerowania ułomności produktu Instytutu w zestawieniu z „niemal kompletnym” programem konkurencji.

W artykule „Jazda po bandzie, czyli nowy system dla WORD” zawarto również stwierdzenie, iż „Dyrektorzy WORD aktywnie uczestniczyli w testach aplikacji wytworzonej przez PWPW i głos środowiska jest jednoznaczny – rozwiązanie proponowane przez ITS nawet w części nie dorównuje systemowi Wytwórni. Podstawy do takich stwierdzeń są uzasadnione. Informowaliśmy już na naszych łamach o pilotażu, w którym uczestniczyło ponad 40 WORD-ów i opinia po ostatnich testach jest jednoznaczna – WORDy chcą przejść na rozwiązanie PWPW”. Powyższa informacja nie została z należytą starannością zweryfikowana. Informacja o negatywnej ocenie programu Instytutu i zamiarze wyboru produktu konkurencyjnego podmiotu nie pochodziła od Dyrektorów wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, co zasugerowano w artykule. Nadto nie wskazano źródła pozyskania w/w informacji poprzez podanie osoby wyrażającej opinię w imieniu danego WORD. W konsekwencji stwierdzenie, iż oferta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych spotkała się z uznaniem ponadto czterdziestu WORD-ów, z kolei program Instytutu oceniono na niższym poziomie nie została w sposób rzetelny zweryfikowana. W rzeczywistości w okresie ukazania się przedmiotowego artykułu zainteresowanie systemem proponowanym przez konsorcjum ITS/SYGNITY wyraziło 28 spośród 49 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a nadto z uwagi na zgłoszenie zainteresowania przez inne WORDy Instytut Transportu Samochodowego przystąpił do realizacji testów oprogramowania w kolejnych Ośrodkach, których wydźwięk był pozytywny. Ostatecznie 35 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego dokonało wyboru konsorcjum ITS/SYGNITY jako dostawcy systemu teleinformatycznego dla przeprowadzenia państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

 

Jeżeli więc powyższe publikacje przekroczyły granice krytyki oraz zawierały krzywdzące oceny pod adresem Instytutu Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie – wydawca i autor przepraszają.

Tagi: